پرش به محتوا

تأثیرات رایانش

مفاهیم اصلی در علوم رایانه

رایانش بر بسیاری از جنبه‌های دنیای ما به صورت مثبت و منفی در سطوح محلی، ملی و جهانی تأثیر می‌گذارد. افراد و جوامع از طریق رفتارها و تعاملات فرهنگی و اجتماعی خود بر رایانش تأثیر می‌گذارند و به نوبه‌ی خود، رایانش بر شیوه‌های فرهنگی جدید تأثیرگذار است. یک فرد آگاه و مسئول باید پیامدهای اجتماعی دنیای دیجیتال، از جمله برابری و دسترسی به رایانش را درک کند.

فرهنگ

(Culture)

رایانش بر فرهنگ – از جمله نظام‌های اعتقادی، زبان، روابط، فناوری و نهادها- تأثیر می‌گذارد و فرهنگ نحوه‌ی تعامل و دسترسی افراد به رایانش را شکل می‌دهد. در مراحل اولیه، دانش‌آموزان می‌آموزند که چگونه رایانش می‌تواند مفید و یا مضر باشد. در مسیر پیشرفت‌شان، دانش‌آموزان بده بستان‌های مرتبط با رایانش و تأثیرات آینده و محتمل رایانش بر جامعه‌ی جهانی را یاد می‌گیرند.

تعاملاتِ اجتماعی

(Social Interactions)

رایانش می‌تواند پشتیبان راه‌های جدیدی برای ارتباط افراد، تبادل اطلاعات و بیان ایده‌ها باشد. در مراحل اولیه، دانش‌آموزان یاد می‌گیرند که رایانش می‌تواند افراد را به هم متصل کند و از ارتباطات بین فردی پشتیبانی کند. در مسیر پیشرفت‌شان، دانش‌آموزان می‌آموزند که چگونه ماهیت اجتماعی رایانش بر مؤسسات و مشاغل در بخش‌های مختلف تأثیر می‌گذارد.

ایمنی، قوانین و ملاحظات اخلاقی

(Safety, Law, and Ethics)

ملاحظات قانونی و اخلاقی استفاده از دستگاه‌های رایانشی بر رفتارهایی تأثیر می‌گذارد که می‌تواند ایمنی و امنیت افراد را تحت تأثیر قرار دهد. در مراحل اولیه، دانش‌آموزان اصول شهروندی دیجیتال و استفاده مناسب از رسانه‌های دیجیتال را یاد می‌گیرند. در مسیر پیشرفت‌شان، دانش‌آموزان مسائل قانونی و اخلاقی را که شیوه‌های رایانش را شکل می‌دهند، می‌آموزند.

به جنبش ترویج علوم رایانه و تفکر رایانشی بپیوندید